Seminar-background-image-3

QUY TRÌNH

I-526: Nộp đơn cho Sở Di Trú (USCIS)

DS 260: Quy trình cấp Visa bắt đầu sau khi nộp đơn DS 260.

Phỏng vấn: Các cá nhân đang ở Mỹ có thể tiến hành điều chỉnh tình trạng.

Landing: Bay đến Mỹ nhận Thẻ Xanh có điều kiện.

I-829: Nộp đơn I-829 90 ngày trước khi Thẻ Xanh có điều kiện đến hạn 2 năm.

1.

I-526: Nộp đơn cho Sở Di Trú (USCIS)

2.

DS 260: Quy trình cấp Visa bắt đầu sau khi nộp đơn DS 260

3.

Phỏng vấn: Các cá nhân đang ở Mỹ có thể tiến hành điều chỉnh tình trạng.

4.

Landing: Bay đến Mỹ nhận Thẻ Xanh có điều kiện.